14/9/10

Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΤΑ ΝΟΣΗΡΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ἀκοῇ
ἀκούσετε
καὶ οὐ μὴ
συνῆτε,

καὶ
βλέποντες
βλέψετε
καὶ οὐ μὴ
ἴδητε.


ἐπαχύνθη
γὰρ
ἡ καρδία
τοῦ λαοῦ
τούτου,


καὶ τοῖς
ὠσὶν
βαρέως
ἤκουσαν

καὶ τοὺς
ὀφθαλμοὺς
αὐτῶν
ἐκάμμυσαν,

μήποτε
ἴδωσιν
τοῖς ὀφθαλμοῖς

καὶ τοῖς
ὠσὶνἀκούσωσιν

καὶ
τῇ
καρδίᾳ
συνῶσιν
καὶ
ἐπιστρέψωσιν


καὶ
ἰάσομαι
αὐτούς.


Δεν υπάρχουν σχόλια: